Čištění ropných lapolů

Dosud se musel celý obsah zařízení znečištěného ropnými látkami vyvážet a následně složitě likvidovat. To bylo samozřejmě spojeno se zvýšenými náklady a časovými ztrátami. 

Na základě těchto zkušeností pořídila firma SEZAKO Prostějov s.r.o. kombinované vozidlo Ölmaister v provedení ADR.

Prostřednictvím cisterny s tříkomorovým systémem (kal, voda, ropné látky) a ve spojení s tlakovým separátorem se uskutečňuje již během sacího procesu oddělování ropných látek a vody. Tlakový systém zajišťuje konstantní, optimalizované proudící poměry. Navíc není účinnost závislá na sklonu zařízení. Funkčnost je zkouškami zaručena až do úhlu 27°. Oddělená voda je po úpravě opět načerpána do odlučovače (lapolu, odlučovače olejů, benzinů apod.). Odlučovat je možno volné, nerozpuštěné a nestabilně emulgované oleje, respektive uhlovodíky. Tímto způsobem je možno zpracovat až 10 m³ odpadních vod za hodinu. 

Při čištění kontaminovaných vod s obsahem ropných látek jsou tyto vody nasáty do separátoru. V separátoru dochází k oddělování olejových částí od vody a jejich následnému odvedení do příslušných komor cisterny. Pevné látky jsou odsávány do kalové komory. Pokud je do kalové komory načerpán větší obsah kapalných složek, mohou být tyto odpadní vody znovu odčerpány do separátoru a zde opakovaně oddělovány. 

Separátor odpovídá rezoluci IMO A 393 (X) a v Německu je přezkoušen a certifikován firmou „Germanischer Lloyd“ a See-Berufgenossenschaft dle DIN 1999. V koalescenčním separátoru je směs vody s obsahem ropných látek vedena přes koalizační desky, které zajistí shlukování malých kapek ropných látek do větších. Tyto větší kapky, protože jsou lehčí než voda, následně stoupají do sběrného domku, který je umístěn na vrcholu separátoru. 

Laminární proudění mezi koalizačními deskami zajišťuje odlučování všech částic ropných látek větších než 20 mikrometrů. Mírná změna rychlosti proudění, která je zajištěna speciální konfigurací desek, zajistí shlukování olejových kapek o průměru menším než 20 mikrometrů do větších olejových kapek. Větší kapky jsou opět koncentrovány na deskách a následně odváděny do sběrného domku. 

Kvalita vypouštěné vody je kontinuálně kontrolována. Tím je zabráněno tomu, aby vypouštěné médium obsahovalo nadlimitní obsah ropných látek. 

Monitor s LCD-displejem kontroluje kvalitu vypouštěné odpadní vody a v případě překročení limitních hodnot aktivuje alarm. Pokud dojde ke krátkodobému (špičkovému) překročení limitů, optický a akustický alarm po určité době automaticky vypne. V případě dlouhodobějšího překročení limitů je celá technologie odstavena. 

Monitorovaná vypouštěná odpadní voda může být po určitou dobu meziskladována ve vodní komoře a následně vrácena zpět do odlučovače olejů nebo jiných zařízení. V případě potřeby je možno po přečerpání do kalové komory provést několikanásobný čistící koloběh přes separátor.