Sací bagr Gap-Vax

Sací bagr je schpen sát prakticky jakýkoli materiál, který projde sací hadicí. Materiál může být tekutý, polotekutý, sypký i prašný. Omezujícím kritériem je nadměrná lepivost nasávaného materiálu. Jelikož je transportním médiem sedimentu vzduch, není potřeba jeho ředění vodou. To je zásadní rozdíl od plovoucích sacích bagrů a cisternových vozů s vývěvovými systémy. Silniční sací bagry navíc mohou zároveň zajišťovat čistou přepravu sedimentu v kapacitních cisternových nástavbách a to i do odlehlých míst uložení. Existuje též možnost kontinuální vykládky do přepravních jednotek (např. upravených kontejnerů).                                           

Typické případy těžby sedimentů silničními sacími bagry:

Těžba sedimentu z nádrží bez vypuštění vody

Pneumatické sání významným způsobem ovlivňuje těženou sušinu sedimentu, neboť manipulačním médiem není voda, ale vzduch. Není tedy nutné sediment "ředit" a tak se dosahuje několikanásobně lepších výsledků těžené sušiny. Tato výhoda se ještě více projeví v případech, kdy není možno sediment deponovat v těsné blízkosti nádrže, ale musí se přepravovat na určitou vzdálenost. Sací bagr v cisterně najednou odveze 13 m³ materiálu a to bez vlivu na znečištění vozovky. Ušetří se tak měrné dopravní náklady a v neposlední řadě náklady na uložení sedimentu.

Těžba sedimentu z vypuštěných nádrží

V těchto případech je výhodné nasazení tehdy, kdy není možno z časových důvodů čekat na (alespoň částečné) vyschnutí sedimentu pro možnost manipulace běžnými prostředky. Zde se s výhodou použije technologie sacího bagru pro odtěžení fáze, která není v rypném stavu. Zbylý objem se pak realizuje běžnými metodami.

Údržba zatrubněných vodotečí

Zde se s výhodou využije možnost sání z velkých vzdáleností (až 300 metrů) a navíc stačí úzký vstupní otvor pro protažení sací hadice. Použití je limitováno procentem obsahu kamenů a dalších nečistot přesahujícím dimenzi sací hadice – metoda je zejména vhodná v případech odsávání nánosů písčitého a štěrkovitého charakteru. Těžba sedimentu nepřístupných nádrží.

Malé nádrže, retenční nádrže, studny

V případech, kdy se jedná o malé objemy – řádově desítky až jednotky tisíců m³ sedimentu je možno stroje nasadit okamžitě bez příprav, které v ekonomice zakázky představují při použití běžné mechanizace stejné fixní náklady pro jakkoli velkou zakázku (zbudování nájezdů a příjezdových komunikací, doprava těžebních mechanismů do místa zakázky atd.). Odbouráním této fixní položky u sacích bagrů může být výsledná cena díla nižší i v případech vyšší jednotkové sazby za vyzvednutí příp. odvoz sedimentů.

Výhody použité technologie:

  • sací výkon 9000 m/hod.
  • průměr sací hadice DN 200
  • možnost sání z velkých vzdáleností (až 300m)
  • sání pod vodou
  • suché sání
  • výtlak nasátého materiálu do velkých vzdáleností a výšek
  • dobrá průchodnost terénem - stavební podvozek MAN 8x8
  • možnost sání i uhelného výbušného prachu

Veškerá technika

obraťte se na odborníky, jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout ty nejlepší služby.