Mobilní odlučovač kalů a tuků

Firma SEZAKO Vám představuje novinku v oblasti likvidace odpadů. Jedná se o mobilní zařízení na separaci kalů a tuků. Výrobcem kontejnerové nádstavby je dánská firma Simon MOOS. Nádstavba je namontována na čtyřnápravový podvozek Mercedes Benz.
Hlavní výhoda tohoto mobilního zařízení spočívá v ekonomice, tj. ve snížení provozních nákladů tím, že separací tuků a kalů a ponecháním oddělené vody "na místě" dojde k enormnímu snížení přepravovaných objemů nasátých médií.

Princip separace:

Likvidace odpadů začíná nasátím kalů nebo tuků pomocí vývěvy do kalové komory o objemu 5 000 litrů. Poté nastává proces separace. Nasáté médium (směs kalů, tuků nebo fekálií) se pomocí šnekového kalového čerpadla o výkonu 30 m³/hod. uvádí do pohybu, tentokrát z kalové komory do separační komory o objemu 8 400 litrů. Proporcionálně s chodem šnekového čerpadla je do média dávkován flokulant. Tím dochází k oddělování (vytěsňování) vody z média. Zjednodušeně řečeno: nasáté médium se skládá z pevných částic spojených vodou. Po přidání polymerního flokulantu se pevné částice na něho navážou. Voda zůstává "volná"=oddělená. Objem nádrže na flokulant činí 1 700 l.

Po přidání flokulantu vytváří pevné částice nasátého média nové chemické vazby s polymerem. Odvodněný, vyvločkovaný kal je dobře filtrovatelný. Oddělená voda protéká plastovými filtračními vložkami, které celkově vytvářejí filtrační plochu o velikosti 15 m², do spodní komory voda může být znovu použita, např. k opakovanému zaplnění odlučovače tuků. Což znamená přínos pro ekologii díky úsporám pitné vody, kterou by v opačném případě bylo nutno použít pro opětovné zaplnění. Kal, který zůstává v horní části separační nádrže je kompaktní a může být v této formě dopraven a likvidován na příslušné "koncovce".
Objem sušiny se pohybuje mezi 15-20 %.

Při vyprazdňování separační komory je možno celý kontejner vyklopit o 45°pomocí hydraulického válce.

Příklady využití:

Žumpy

Provozovatel KSA systému může za jeden pracovní den vyprázdnit až 30 žump, aniž by musel odjíždět vyprazdňovat cisternu na čistírnu odpadních vod

Benzinové čerpací stanice

Na těchto stanicích může být pomocí KSA proveden kompletní servis. KSA je ideálním řešením pro čištění lapolů ropných látek, u kterých je třeba následně komory zaplnit vodou.

Tukové odlučovače

Odvodněný kal z tukových odlučovačů je je atraktivní pro jeho zpětné využití v různých biozařízeních.

Čistírny odpadních vod

Satelitní ČOV (malé obce) většinou nemají vlastní kalové hospodářství. Pomocí systému KSA lze velmi radikálně snížit zatížení centrální ČOV (tzn. ze satelitní ČOV přiteče na centrální ČOV menší znečištění). KSA-systém pracuje efektivně i na velkých ČOV.

Čištění

KSA-systém je výborný nástroj k nasávání vodních řas apod. z kanalizace a rybníků

Uliční vpustě

Tradiční způsob čištění uličních vpustí je pomocí sacího kanalizačního vozidla. KSA-zařízení je ideální k vysávání uličních vpustí, kde není nutné následné kontinuální plnění vodou. Dále je možno vyčištěnou přebytečnou vodu zpětně vypustit.                                

Následné využití kalu:

Kal odvodněný pomocí mobilního zařízení KSA lze využít více způsoby. V závislosti na kvalitě odvodněného kalu může být tento kal hygienizován pomocí vápna a dále využit jako hnojivo pro zemědělskou půdu. Další možností je kompostování nebo využití v bio-zařízeních. Odvodněný kal může být také likvidován na ČOV. Problémový kal (např. s obsahem těžkých kovů) může posloužit jako palivo v tepelných elektrárnách. Poslední možností je deponování na skládkách.


Zařízení KSA vykazuje v praxi následující účinnost:

Parametr:                                Redukce pomocí mobilního zařízení KSA:
Suspendované látky                   95 %
Celkový fosfor                            60 %
Celkový dusík                            67 %

 

Veškerá technika

obraťte se na odborníky, jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout ty nejlepší služby.